Aktieägarna i ACAST AB (PUBL) (556946-8498)

May 21st, 2019

Aktieägarna i / The shareholders in

ACAST AB (PUBL)

(556946-8498)

Kallas härmed till årsstämma den 19 juni 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm. / Are hereby summoned to the annual general meeting to be held on June 19, 2019, at 9AM, at the Company’s premises at Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm.

Rätt till deltagande / Right to participate

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 juni 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 juni 2019. / Only shareholders whose shares are registered in the Company’s share register managed by Euroclear Sweden AB by June 13, 2019 may participate at the general meeting. Shareholders who own shares held by a nominee must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to participate in the general meeting. Such temporary registration must be effected by June 13, 2019.

Anmälan om deltagande etc. / Notification of participation etc.

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska senast den 14 juni 2019 anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman till: / Shareholders who wish to participate at the general meeting shall no later than June 14, 2019 notify the Company that they wish to do so, by notice to:

Acast AB (publ)

Att: Daniel Adrian

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm.

Email: daniel.adrian@acast.com

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida. / Shareholders who intend to be represented by a delegate shall issue a dated Power of Attorney for the delegate. If the Power of Attorney is issued by a legal person, a certified copy of the Certificate of Registration or equivalent shall be appended to the Power of Attorney. The Power of Attorney shall have been issued no longer than 5 years ago. The original Power of Attorney and, if applicable, the Certificate of Registration should in good time before the general meeting be sent by letter to the Company to the address above. A form for Power of Attorneys will be available at the Company’s website.

Rätt att begära upplysningar / Right to demand information

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. / Shareholders are remined about their right to demand information in accordance with the Swedish Companies Act, Chapter 7, § 32.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Per dagen för denna kallelse finns totalt 2 324 382 aktier (av vilka 15 412 har emitterats, tecknats och betalats men ännu inte registrerats) och 2 324 382 röster, fördelat på 1 195 654 stamaktier (av vilka 15 412 har emitterats, tecknats och betalats men ännu inte registrerats) med 1 195 654 röster, 221 384 preferensaktier av serie A med 221 384 röster, 99 813 preferensaktier av serie B med 99 813 röster, 278 709 preferensaktier av serie C med 278 709 röster, 295 202 preferensaktier av serie D med 295 202 röster, 77 684 preferensaktier av serie E med 77 684 röster, 70 106 preferensaktier av serie F med 70 106 röster samt 85 830 preferensaktier av serie G med 85 830 röster. / Per the day of this notice, there are a total of 2,324,382 shares (out of which 15,412 have been issued, subscribed and paid for but not yet registered) with 2,324,382 votes, allocated on 1,195,654 common shares (out of which 15,412 have been issued, subscribed and paid for but not yet registered) with 1,195,654 votes, 221,384 preferred shares of series A with 221,384 votes, 99,813 preferred shares of series B with 99,813 votes, 278,709 preferred shares of series C with 278,709 votes, 295,202 preferred shares of series D with 295,202 votes, 77,684 preferred shares of series E with 77,684 votes, 70,106 preferred shares of series F with 70,106 votes and 85,830 preferred shares of series G with 85,830 votes.

Förslag till dagordning / / Proposed Agenda

 1. Stämman öppnas. / Opening of the meeting.
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman. / Election of chairman and keeper of the minutes at the meeting.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Drawing up and approval of the voting register.
 4. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.
 5. Val av en eller två justeringsmän. / Election of one or two persons to approve the minutes.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Determination as to whether the meeting has been duly convened.
 7. Anförande av den verkställande direktören. / Presentation from the CEO.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.  / Presentation of the annual report and the auditor’s report.
 9. Beslut om: / Resolution regarding:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning. / the adoption of the income statement and the balance sheet
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och / allocation of the Company’s profits or losses in accordance with the balance sheet, and
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. / discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability.
  1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. / Determination of the number of members of the Board of Directions and deputies.
  2. Val av styrelseledamöter och revisorer. / Election of the members of the Board of Directors and auditors.
  3. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. / Determination of fees for the members of the Board of Directors and auditors.

 

 • Beslut om emission av teckningsoptioner till i Sverige bosatta anställda och oberoende styrelseledamöter. / Resolution to issue warrants to employees and independent board members domiciled in Sweden.

 

 1. Beslut om emission av teckningsoptioner med Bolaget självt som enda teckningsberättigad samt om godkännande av framtida överlåtelser av sagda teckningsoptioner till anställda. / Resolution regarding issuance of warrants with the Company itself as sole subscriber and authorization of future transfers of said warrants to employees.
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller teckningsoptioner. / Resolution to authorize the Board of Directors to issue common shares and/or warrants.
 3. Beslut om bemyndigande att vidta vissa justeringar i samband med registrering hos Bolagsverket. / Resolution regarding authorization to make certain adjustments in connection with the registration at the Swedish Companies Registration Office.
 4. Stämmans avslutande. / Closing of the meeting.

Beslutsförslag / Proposals for resolutions

Punkten 9 / Item 9

Styrelsen föreslår: / The Board of Directors proposes:

 1. att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna; / to adopt the income statement and the balance sheet;
 2. att ingen utdelning sker; / that no dividends be paid out;
 3. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.  / to approve the discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability regarding the financial year of 2018.

Punkten 10 / Item 10

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleant. / It is proposed that the general meeting resolves that the Board of the Directors shall consist of six members with no deputies.

Punkten 11 / Item 11

Det föreslås att följande personer omväljs till ordinarie ledamöter: Andrea Gisle Joosen, Mattias Wedar och Jonas von Hedenberg samt, i syfte att tillföra kompetens och erfarenhet till styrelsen bl.a. för den fas som bolaget nu står inför (geografisk expansion, struktur och ekonomisk styrning) även välja de tre nya ledamöterna Björn Jeffery, Eva Lindqvist och Leemon Wu. Det föreslås att Andrea Gisle Joosen omväljs till ordförande.  / It is proposed that the following persons are reelected as ordinary members of the Board of Directions:  Andrea Gisle Joosen, Mattias Wedar and Jonas von Hedenberg and, in order to add the competence and experience to the Board of Directors needed for, inter alia, the phase the Company now enters (geographical expansions, structural and economic management) to also elect three new members of the Board of Directors: Björn Jeffery, Eva Lindqvist and Leemon Wu. It is proposed that Andrea Gisle Joosen be reelected Chairman of the Board of Directors.

Björn Jeffery är strategisk rådgivare baserad i Silicon Valley och har tidigare varit vd (och medgrundare) av Toca Boca, en världsledande spelstudio för barn, med kontor i Stockholm, Toronto och San Francisco. Innan det var han ansvarig för omvärldsbevakning och konsumentinsikt som Director of Future Media & Technology på Bonnier R&D, och VD på webbyrån Good Old. Björn har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Twingly och Tailsweep och har startat sju egna företag som entreprenör. / Björn Jeffery is a strategic advisor based in Silicon Valley and has previously been CEO (and co-founder) of Toca Boca, a world leading game studio for children, with offices in Stockholm, Toronto and San Francisco. Before that he was responsible for competitive intelligence and consumer insight as Director of Future Media & Technology at Bonnier R&D, and CEO at the web bureau Good Old. Björn has previous board experience from inter alia Twingly and Tailsweep and has started seven own businesses as an entrepreneur.

Eva Lindqvist har lång erfarenhet som styrelseledamot och rådgivare till flera bolag och är idag ledamot i bl.a. de listade bolagen Sweco AB, Tele2 AB och Bodycote Ltd. Eva har tidigare varit vd för TeliaSonera International Carrier och Xelerated AB samt haft ledande befattningar inom Ericsson. / Eva Lindqvist has vast experience as director of and advisor to several companies and is today member of the boards of inter alia the listed companies Sweco AB, Tele2 AB and Bodycote Ltd. Eva has previously been CEO for TeliaSonera International Carrier and Xelerated AB as well as had leading executive roles at Ericsson.

Leemon Wu är för närvarande investeringschef på Moor Holding AB. Leemon har 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn, primärt från Carnegie Investment Bank och C Worldwide Asset Management. Hon har styrelseuppdrag i Avanza Fonder AB, Important Looking Pirates AB och Tinsum AB. / Leemon Wu is currently Chief Investment Officer at Moor Holding AB. Leemon has 20 years’ experience from the financial sector, primarily from Carnegie Investment Bank and C Worldwide Asset Management. She holds board positions at Avanza Fonder AB, Important Looking Pirates AB and Tinsum AB.

Styrelsen föreslår vidare omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. / The Board of Directors also proposes to re-elect KPMG AB as auditor with Mattias Lötborn as auditor in charge, up until the end of the general meeting of 2019.

Punkten 12 / Item 12

Det föreslås att styrelsens ordförande ska uppbära arvode om 250 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 och att Björn Jeffery, Eva Lindqvist och Mattias Wedar vardera ska äga rätt till styrelsearvode om 100 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Det föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning. / It is proposed that the Chairman of the Board of the Directors shall receive a fee of SEK 250,000 for the time up until the general meeting of 2020 and that each of Björn Jeffery, Eva Lindqvist and Mattias Wedar shall receive a fee of SEK 100,000 for the time up until the general meeting of 2020 and that no fees shall be received by the remaining members of the Board of Directors. It is proposed that the auditor’s fee shall be paid in accordance with current accounts.

Punkten 13 / Item 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier till anställda bosatta i Sverige och en grupp av större aktieägare föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier till oberoende styrelseledamöter, allt i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga 1. / The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to issue warrants to subscribe for common shares to employees domiciled in Sweden and a group of large shareholders proposes that the general meeting resolves to issue warrants to subscribe for common shares to independent board members domiciled in Sweden, all on the terms outlined in Appendix 1.

Punkten 14 / Item 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier med Bolaget självt som enda teckningsberättigad, samt att godkänna framtida överlåtelser av sagda teckningsoptioner till anställda, allt på de villkor som framgår av Bilaga 2. / The Board of Directors and a group of large shareholders propose that the general meeting resolves to issue warrants to subscribe for common shares, with the Company itself as sole subscriber, and to approve of future transfers of said warrants to employees, all on the terms outlined in Appendix 2.

Punkten 15 / Item 15

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier och/eller teckningsoptioner, varvid eventuella teckningsoptioner enbart ska kunna utges till Europeiska Investeringsbanken (EIB) eller dess närstående eller designerade personer. Genom stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 250 000 stamaktier kunna komma att utges (vid fullteckning respektive fullt utnyttjande av utställda teckningsoptioner). Betalning för emissionslikvid skall kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. / The Board of Directors proposes that the general meeting authorizes the Board of Directors to, at one or more occasions until the next general meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, decide to issue common shares and/or warrants, where potential warrants shall exclusively be offered to the European Investment Bank (EIB) or its associated and/or designated persons. Based on this authorization, no more than a total number of 250,000 common shares shall be offered (including full subscriptions and full use of issued warrants). Payment of the issued shares can be made with cash, in kind or or through set off.

Punkten 16 / Item 16

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen, Martin Pilotti vid Andulf Advokat AB eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket av de beslut som fattats av stämman. / The Board of Directors proposes that the general meeting authorizes the Board of Directors, Martin Pilotti at Andulf Advokat AB, or whomever the Board of Directors appoints to make such minor adjustments in the general meetings resolutions that may prove necessary in connection with the registration at the Swedish Companies Registration Office of the resolutions taken by the general meeting.

*  * *

Det noteras att vart och ett av de föreslagna besluten enligt punkterna 13 och 14 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. / It is noted that each of the proposed resolutions in accordance with Items 13 and 14 is valid only if supported by shareholders representing at least nine tenths of the votes both casted and shares represented at the general meeting.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. / Accounting documents, auditors report and complete bases for decisions are available for the shareholders at the Company’s office and website at the latest from the date which occurs three weeks before the shareholders’ meeting. The documents can be sent to a shareholder that so requires and provides its postal address.

Stockholm i maj 2019

Acast AB (publ)

Styrelsen / Board of Directors

Bilaga 1 / Appendix 1

Beslut om emission av teckningsoptioner till i Sverige bosatta anställda och oberoende styrelseledamöter. / Resolution to issue warrants to employees and independent board members domiciled in Sweden.

Det föreslås att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av högst 51 900 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 51 900 stamaktier i bolaget. / It is proposed that the annual general meeting of shareholders shall resolve to issue a maximum of 51,900 warrants to subscribe for a maximum of 51,900 common shares in the Company.

För emissionen skall följande villkor gälla: The following terms shall apply to the issuance:

  1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall teckningsoptionerna kunna tecknas av vissa anställda och oberoende styrelseledamöter i enlighet med den fördelning som framgår av Bilaga 1A. / The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, be subscribed for by certain employees and independent board members in accordance with the allocation set forth in Appendix 1A.

 

 • Teckning av teckningsoptionerna skall ske på teckningslista och betalning för tecknade teckningsoptioner skall ske kontant, allt senast den dag som inträffar åtta veckor efter bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckning- och eller betalningstiden. / The warrants shall be subscribed for on a separate subscription list and payment for subscribed warrants shall be made in cash, all no later than eight weeks from the date of the resolution to issue the warrants. The Board of Directors may extend the subscription and/or payment period.

 

 1. Emissionskursen skall vara 77 kronor per teckningsoption. / The subscription price shall be SEK 77 per warrant.
 2. Överteckning av teckningsoptioner kan inte ske. / Oversubscription of warrants may not take place.
 3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska teckningskursen uppgå till 1 125 kronor (vilket motsvarar 150% av dagens estimerad aktievärde om 750 kronor). / Each warrant entitles to subscription of one new common share in the Company. Subscription of common shares through exercise of the warrants may take place from May 1, 2022 up until June 30, 2022. Upon exercise of a warrant, a subscription price of SEK 1,125 (which equals 150% of the currently estimated market value of a share of SEK 750) shall be paid for each share.
 4. Aktie som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoption ska ha rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. / Shares issued as a result of subscription based on a warrant shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time on the next record date for dividends which occurs after the subscription is effected.
 5. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anställda och oberoende styrelseledamöter, utöver sin normala ersättning, genom eget ägande ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktierna i bolaget. / The reason for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that employees and independent board members, in addition to their ordinary compensation, by own ownership shall take part in and work for an increase in value of the shares in the Company.
 6. Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter (i) att den relevanta tecknarens engagemang med Bolaget inte har avslutats eller sagts upp samt (ii) att den relevanta tecknaren har ingått separat optionsavtal med bolaget. / Allocation of warrants is in each case conditional upon (i) that the relevant subscriber’s engagement with the Company has not been terminated or discontinued and (ii) that the relevant subscriber has entered into a warrant holder agreement with the Company.  
 7. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 16 826,66 kronor. / The Company’s share capital will be increased by a maximum of SEK 16,826.66 should all warrants be exercised.
 8. Emissionskursen har fastställts med utgångspunkt från bedömt marknadsvärde. / The subscription price has been determined based on the deemed market value.

Bilaga 1A / Appendix 1A

Följande av Bolaget sedan 1 juni 2018 nyanställda personer (vilket inkluderar personer som erbjudits anställning men ännu ej accepterat) ska ha rätt att teckna högst följande antal teckningsoptioner (det noteras för tydlighets skull att indelningen i kategorier och fördelningsprinciperna är desamma som de som anges i Bilaga 2): / The following persons newly employed by the Company since June 1, 2018 (which includes persons that have been offered but not yet accepted employment) shall have a right to subscribe for at the most the following number of warrants (for the avoidance of doubt it is noted that the categories and principles of allocations are the same as set out in Appendix 2):

– 3 individer i kategori C1 har rätt att teckna högst 5 000 teckningsoptioner var / 3 individuals in category C1 have the right to subscribe for at the most 5,000 warrants each

– 2 individer i kategori Functional/Global Heads har rätt att teckna högst 2 000 teckningsoptioner var / 2 individuals in category Functional/Global Heads have the right to subscribe for at the most 2,000 warrants each

– 1 individ i kategori Managers har rätt att teckna högst 600 teckningsoptioner var / 1 individual in category Managers has the right to subscribe for at the most 600 warrants

– 10 individer i kategori Senior Professionals har rätt att teckna högst 300 teckningsoptioner var / 10 individuals in category Senior Professionals have the right to subscribe for at the most 300 warrants each

– 15 individer i kategori Professionals har rätt att teckna högst 200 teckningsoptioner var / 15 individuals in category Professionals have the right to subscribe for at the most 200 warrants each

– 8 individer i kategori Entry Professionals har rätt att teckna högst 100 teckningsoptioner var / 8 individuals in category Entry Professionals have the right to subscribe for at the most 100 warrants each

Följande av Bolaget sedan 1 januari 2019 befordrade personer ska ha rätt att teckna högst följande antal teckningsoptioner: / The following persons that have been promoted since Januari 1, 2019 shall have a right to subscribe for at the most the following number of warrants:

– 1 individ som befordrats till kategori Functional/Global Heads har rätt att teckna högst 500 teckningsoptioner / 1 individual that has been promoted to category Functional/Global Heads has the right to subscribe for at the most 500 warrants

I tillägg till ovan ska styrelsens ordförande ha rätt att teckna högst 13 000 teckningsoptioner och var och en av styrelsens oberoende ledamöter ska ha rätt att teckna högst 4 000 teckningsoptioner. / In addition to the above, the chairman of the board of directors shall have the right to subscribe for at the most 13,000 warrants and each independent board member of the Company shall be entitled to subscribe for at the most 4,000 warrants.

Bilaga 2 / Appendix 2

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier för användning (och överlåtelse till anställda) inom Bolagets långsiktiga incitamentsprogram 2019, samt om godkännande av framtida överlåtelser av sagda teckningsoptioner till anställda / Proposal for resolution to issue warrants to subscrube for common shares for the use (and transfer to employees) within the Company’s long-term incentive programme 2019, and regarding approval of future transfers of said warrants to employees

Det föreslås att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av högst 89 500 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 89 500 stamaktier i Bolaget. / It is proposed that the annual general meeting of shareholders shall resolve to issue a maximum of 89,500 warrants to subscribe for a maximum of 89,500 common shares in the Company.

För emissionen skall följande villkor gälla: / The following terms shall apply to the issuance:

  1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall Bolaget självt vara teckningsberättigad till samtliga teckningsoptioner. / The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, be subscribed for only by the Company itself.

 

 • Teckning av teckningsoptionerna skall ske på teckningslista senast den dag som inträffar fyra veckor efter bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. / The warrants shall be subscribed for no later than four weeks from the date of the

 

resolution to issue the warrants on a separate subscription list. The Board of Directors may extend the subscription period.

  1. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. / The warrants are issued without consideration.
  2. Överteckning av teckningsoptioner kan inte ske. / Oversubscription of warrants may not take place.
  3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska teckningskursen uppgå till 1 125 kronor (vilket motsvarar 150% av dagens estimerad aktievärde om 750 kronor). / Each warrant entitles to subscription of one new common share in the Company. Subscription of common shares through exercise of the warrants may take place from May 1, 2022 up until June 30, 2022. Upon exercise of a warrant, a subscription price of SEK 1,125 (which equals 150% of the currently estimated market value of a share of SEK 750) shall be paid for each share.

 

 • Aktie som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoption ska ha rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. / Shares issued as a result of subscription based on a warrant shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time on the next record date for dividends which occurs after the subscription is effected.

 

 1. Avsikten är att Bolaget ska kunna överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolagets koncern. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att sådana anställda, utöver sin ordinarie ersättning, genom eget ägande ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktierna i Bolaget. / The intention is that the Company shall transfer the warrants to employees within the Company’s group, and the reason for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that such employees, in addition to their ordinary salary, by own ownership shall take part in and work for a positive performance for the shares in the Company.   
 2. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 29 017,07 kronor. / The Company’s share capital will be increased by a maximum of SEK 29,017.07 should all warrants be exercised.
 3. Teckningsoptionerna utges utan vederlag för att skapa incitament inom ramen för ett incitamentsprogram. / The warrants are issued without consideration in order to create incentives within the frame of an incentive programme.
 4. Bolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolagets koncern, varvid de principer som anges nedan ska tillämpas. / The Company shall have the right to transfer the warrants to employees within the Company´s group, applying the principles below.

Principer för Bolagets långsiktiga incitamentsprogram 2019 och för tilldelning/överlåtelser av teckningsoptioner till anställda i Bolagets koncern / Principles for the Company’s long-term incentive programme 2019 and for allocation/transfers of warrants to employees within the Company´s group

Generellt / General information

Styrelsen har utarbetat det långsiktiga incitamentsprogrammet 2019 (LTI 2019) i samråd med externa rådgivare och de större aktieägarna. Det nedan beskrivna incitamentsprogrammet stöds av bolagets större aktieägare. / The Board of Directors has composed the long-term incentive programme 2019 (LTI 2019) in consultation with external advisors and the larger shareholders. The incentive programme below is supported by the Company’s larger shareholders.

LTI 2019 föreslås omfatta sammanlagt cirka 186 anställda (varav cirka 172 nyanställda, allt inklusive de i Sverige bosatta anställda som avses emitteras optioner direkt på årsstämman). Syftet med LTI 2019 är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal, samt baseras på att det är önskvärt att anställda och oberoende styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget. LTI 2019 främjar även fortsatt lojalitet med Bolaget och därigenom den långsiktiga värdetillväxten. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av LTI 2019 kommer att få en positiv effekt på Bolagets framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både Bolaget och aktieägarna. Maximal utspädning för LTI 2019 (inklusive optioner som avses emitteras direkt på årsstämman till anställda och oberoende styrelseledamöter bosatta i Sverige) är 5,98 procent av utestående antal aktier. / LTI 2019 is proposed to include in total approximately 186 employees (of which approximately 172 newly employed, all including those employees domiciled in Sweden who will be issued warrants directly at the AGM). The purpose of LTI 2019 is to create a basis for recruiting and retaining competent personal, and it is also grounded on the notion that it is desirable that employees and independent board members are shareholders in the Company. With this background, the Board of Directors deems that the adoption of LTI 2019 will have a positive effect on the Company’s future performance and thereby be advantageous for both the Company and its shareholders. The maximum dilution for LTI 2019 (including warrants issued directly at the AGM to employees and independent board members domiciled in Sweden) will not exceed 5.98 per cent of outstanding shares.

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. / The Board of Directors, or a separate committee established by the Board of Directors, shall be responsible for the detailed formation and management of LTI 2019, within the terms and guidelines stipulated herein. In connection therewith, the Board of Directors shall be enabled to make adjustments to satisfy particular regulations or market conditions abroad.

Överlåtelser av teckningsoptioner – Fördelning / Transfers of warrants – Distribution

Som anges ovan föreslås det att bolagsstämman godkänner att Bolaget överlåter de tecknade teckningsoptionerna till anställda i Bolagets koncern, varvid följande principer ska tillämpas. Med tilldelning avses nedan överlåtelse av teckningsoptioner. / As stated above, it is proposed that the annual general meeting approves that the Company may transfer the subscribed warrants to employees within the Company’s group, subject to the following principles. The term “distribution” shall when used below mean a transfer of warrants.

Tilldelning kan ske baserat på fyra kriterier: / Distribution can be made based on four criteria:

 • Nyanställning (ca 172 individer, inklusive de i Sverige bosatta nyanställda som avses emitteras optioner direkt på årsstämman) / New employees (approx. 172 individuals, including those new employees domiciled in Sweden who will be issued warrants directly at the AGM).
 • Befordran (ca 10 individer, inklusive de i Sverige bosatta befordrade anställda som avses emitteras optioner direkt på årsstämman) / Promotions (approx. 10 individuals, including those promoted employees domiciled in Sweden who will be issued warrants directly at the AGM).
 • Nytilldelning för att behålla nyckelpersoner som är kritiska för att säkerställa leverans i enlighet med bolagets långsiktiga affärsplan (3 individer) / New distributions to retain key persons who are critical in the execution of the Company’s long term business plan (3 individuals)  
 • Verkställande direktören / The CEO

Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på storleks- och ansvarsindelning av roller inom Bolaget. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer LTI 2019 för nyanställda att tilldelas på följande sätt (varvid en nyanställd inom viss kategori ska kunna erbjudas förvärv av högst det antal teckningsoptioner som anges i tabellen nedan för relevant kategori): / The participants are divided into different categories based on size and responsibility classification of roles within the Company. In accordance with the principles and assumptions stated above, LTI 2019 will, for new employees, be distributed in the following way (whereby a new employee within a certain category will be offered a maximum of warrants stated in the schedule below):

New hire allocation values:     750
Category No of new hires 2019 Sub category Max No of warrants/options per sub-category No of warrants/options
C1 n/a CEO Board discretion  
4 C-suite 20 000 3 600 – 6 400
         
2 – 3 8 2: Functional/Global Heads 16 000 1 533 – 2467
21 3: Managers 12 600 500 – 700
         
4 – 6 53 4: Senior Professional 15 900 300
48 5: Professional 9 600 200
38 6: Entry Professional 3 800 100
  172   77 900  
         

Vid tilldelning för befordran skall tilldelning motsvara högst skillnaden i värde mellan ny och tidigare roll inom bolaget baserat på kategori C1 – 6 enligt ovan. / When distributions are made for promotions such distributions shall not exceed the difference in value between the roles in the Company based on category C1 – 6 above.

Vid nytilldelning för att behålla nyckelpersoner ska dessa som mest totalt kunna tilldelas 26 000 teckningsoptioner och max 12 250 per person. / When new distributions are made to retain key persons, a maximum of in total 26,000 warrants can be distributed and no more the 12,250 warrants per person.

Verkställande direktören ska erbjudas tilldelning om högst 8 500 teckningsoptioner. / The CEO shall be offered distribution of at the most 8,500 warrants.

Huvudsakliga villkor för LTI 2019 / / Main terms for LTI 2019

Överlåtelser av teckningsoptioner skall, intill nästkommande årsstämma, kunna ske vid två tillfällen varvid det första infaller i juni/juli 2019 och det andra i januari 2020. Svenska deltagare (d.v.s. i Sverige skattskyldiga) i LTI 2019 ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde i enlighet med tilldelningsprinciperna ovan. Marknadsvärdet för optionerna ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black-Scholes). För det första tillfället har Bolaget genom Grant Thornton gjort en värdering enligt vilken optionspremien bör sättas till 77 kronor per teckningsoption. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa optioner. / Transfers of warrants shall, until the next annual general meeting, occur at two occasions, whereby the first shall take place in June/July 2019 and the second in January 2020. Swedish participants (meaning individuals who are tax resident in Sweden) in LTI 2019 shall be offered to acquire warrants at a price equal to market value in accordance with the principles stated above. The market value of the warrants shall be calculated by an independent valuer, in accordance with a generally accepted valuation model (Black-Scholes). For the first distribution occasion, the Company has through Grant Thornton made a valuation where the value has been set at SEK 77 per warrant. The Company reserves the right to buy back warrants.

Med hänsyn till skattelagstiftning och marknadsförutsättningar i jurisdiktioner utanför Sverige föreslås att deltagare utanför Sverige ska kunna erbjudas att förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt. Dessa teckningsoptioner ska i övrigt ha samma struktur och ge samma incitament till deltagarna som teckningsoptioner till svenska deltagare. Styrelsen ska tillse att avtalen med dessa deltagare innehåller bestämmelser om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att ej intjänade optioner förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning inom bolaget sägs upp. / With consideration taken to tax legislation and market conditions in jurisdictions outside of Sweden, it is proposed that participants outside of Sweden should be able to acquire warrants without consideration. These warrants shall in all other regards have the same structure and offer the same incentive to the participants as the warrants offered to Swedish participants. The Board of Directors shall ensure that the agreements with these participants contain terms that prohibit transfers or pledges of the warrants and that warrants not yet vested will be forfeited should the employee no longer be engaged in the Company.

Acast AB publ årsredovisning 2018

Fullmakt årsstämma Acast Jun 2019